Aanmelden ZomerSalon Royaal 2023 van start!

Geplaatst op , in Tentoonstellingen

Maak je kunst? Wil je je werk tonen aan een divers publiek? Doe dan mee aan de ZomerSalon Royaal 2023! Iedereen kan een werk inleveren, dat in de zomer van dit jaar wordt tentoongesteld in onze presentatieruimte in de grote ZomerSalon Royaal-expositie.

Elk jaar is er een thema en dit jaar is dat: HUID. We zoeken naar werk dat bij dit thema past en dat gemaakt is in 2022-2023.

De tentoonstelling vindt plaats van zaterdag 22 juli tot en met zaterdag 26 augustus, bij CBK Zuidoost aan Anton de Komplein 120. De werken worden beoordeeld door drie jury’s: een professionele jury, een publieksjury (via stemformulieren) en de medewerkers van CBK Zuidoost. De winnende werken van de ZomerSalon Royaal worden op canvas geprint en buiten een heel jaar tentoongesteld. Op de foto zie je de publiekswinnaar van 2022, die vanaf deze zomer een jaar te zien zal zijn.

Opgeven voor deelname kan tot en met 31 mei 2023, via onderstaand formulier.

Inleveren van het werk kan van 1 tot en met 17 juni 2023.

  Gegevens deelnemer

  - Het kunstwerk mag uit slechts één onderdeel bestaan (dus geen meerluiken etc).

  - Het werk moet voorzien zijn van een deugdelijk ophangsysteem, tenzij het frame op spijkers kan rusten of door het werk heen geprikt kan worden met spelden.

  - Bij afgifte dient de kunstenaar het werk ZELF uit te pakken en met een CBK Zuidoost-medewerker te bekijken op eventuele beschadigingen. Dit geldt ook bij het ophalen van het werk. Indien de kunstenaar het werk niet zelf controleert bij afgifte en ophalen is CBK Zuidoost niet aansprakelijk voor later geconstateerde beschadigingen.

  - Wanneer het werk niet aan de voorwaarden voldoet, of geen aantoonbare connectie heeft met thema, behoudt CBK Zuidoost zich het recht voor om het werk te weigeren.

  - De afbeelding graag in PNG of JPG uploaden met een max. grootte van 20 MB.

  - Het werk dat wordt tentoongesteld gedurende de zomersalon kan – indien u dit wilt - worden gekocht door belangstellenden.

  - De verkoop gebeurt door CBK Zuidoost; de galerieregeling wordt dan toegepast. Dit houdt in dat ongeveer 44% van de gewenste verkoopprijs (40% commissie + 21% btw over die commissie) naar CBK Zuidoost gaat.

  - Houdt hierbij rekening met het bedrag dat u zelf zou willen ontvangen bij een eventuele verkoop!

  - The work of art must consist of only one piece (i.e. no multi-panels etc).

  - The work must be equipped with a proper hanging system, unless the frame can rest on nails or the work can be pierced through with pins.

  - Upon delivery, the artist must unpack the work IN PERSON and inspect it with a CBK Zuidoost employee for any damage. This also applies when collecting the work. If the artist does not inspect the work in person upon delivery and collection, CBK Zuidoost is not liable for any damage found later.

  - If the work does not meet the conditions, or has no demonstrable connection to the theme, CBK Zuidoost reserves the right to refuse the work.

  - Please upload the image in PNG or JPG with a maximum size of 20 MB.

  - The work exhibited during the summer fair can - if you wish - be purchased by interested parties.

  - The sale will be done by CBK Zuidoost; the gallery arrangement will then be applied. This means that approximately 44% of the desired sales price (40% commission + 21% VAT on that commission) goes to CBK Zuidoost.

  - Keep in mind the amount you yourself would like to receive in a possible sale!