ZomerSalon Royaal - TIJD

Wanneer: 20 juli 2024 - 31 augustus 2024

Kunstenaars: Jij!

De meest diverse tentoonstelling van het jaar komt er weer aan! Dit jaar is het thema: TIJD. Een onderwerp waar je veel kanten mee op kunt, dus we zijn benieuwd wat het oplevert. De ZomerSalon Royaal 2024 opent op zaterdag 20 juli en duurt tot en met zaterdag 31 augustus.

We nodigen iedereen uit die kunst maakt om mee te doen en het onderstaande formulier in te vullen. Je hebt tot en met 1 juni aanstaande om je aan te melden. Van 1 tot en met 15 juni kunnen de werken worden ingeleverd.

Let op: de voorwaarden om mee te doen zijn enigszins aangescherpt. Zo nemen we GEEN kunstwerken meer aan die uit meerdere onderdelen bestaan, die geen connectie met het thema hebben of die te groot zijn. Op die manier kunnen we er voor zorgen de kwaliteit van de tentoonstelling is gewaarborgd en dat er zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen.

Dus laat je inspireren en doe mee!

  Gegevens deelnemer

  - Het kunstwerk mag uit slechts één onderdeel bestaan (dus geen meerluiken etc).

  - Het werk moet voorzien zijn van een deugdelijk ophangsysteem, tenzij het frame op spijkers kan rusten of door het werk heen geprikt kan worden met spelden.

  - Bij afgifte dient de kunstenaar het werk ZELF uit te pakken en met een CBK Zuidoost-medewerker te bekijken op eventuele beschadigingen. Dit geldt ook bij het ophalen van het werk. Indien de kunstenaar het werk niet zelf controleert bij afgifte en ophalen is CBK Zuidoost niet aansprakelijk voor later geconstateerde beschadigingen.

  - Wanneer het werk niet aan de voorwaarden voldoet, of geen aantoonbare connectie heeft met thema, behoudt CBK Zuidoost zich het recht voor om het werk te weigeren.

  - De afbeelding graag in PNG of JPG uploaden met een max. grootte van 20 MB.

  - Het werk dat wordt tentoongesteld gedurende de zomersalon kan – indien u dit wilt - worden gekocht door belangstellenden.

  - De verkoop gebeurt door CBK Zuidoost; de galerieregeling wordt dan toegepast. Dit houdt in dat ongeveer 44% van de gewenste verkoopprijs (40% commissie + 21% btw over die commissie) naar CBK Zuidoost gaat.

  - Houdt hierbij rekening met het bedrag dat u zelf zou willen ontvangen bij een eventuele verkoop!

  - The work of art must consist of only one piece (i.e. no multi-panels etc).

  - The work must be equipped with a proper hanging system, unless the frame can rest on nails or the work can be pierced through with pins.

  - Upon delivery, the artist must unpack the work IN PERSON and inspect it with a CBK Zuidoost employee for any damage. This also applies when collecting the work. If the artist does not inspect the work in person upon delivery and collection, CBK Zuidoost is not liable for any damage found later.

  - If the work does not meet the conditions, or has no demonstrable connection to the theme, CBK Zuidoost reserves the right to refuse the work.

  - Please upload the image in PNG or JPG with a maximum size of 20 MB.

  - The work exhibited during the summer fair can - if you wish - be purchased by interested parties.

  - The sale will be done by CBK Zuidoost; the gallery arrangement will then be applied. This means that approximately 44% of the desired sales price (40% commission + 21% VAT on that commission) goes to CBK Zuidoost.

  - Keep in mind the amount you yourself would like to receive in a possible sale!